News & Events

NEWS

Our schedules

46.287183    —   7.448216.

Crans montana

Schedules:

Monday: 4pm – 9pm

Tuesday: closed

Wednesday: 11am – 9pm

Thursday: 11am – 9pm

Friday: 11am – 9pm

Saturday: 10am – 9pm

Sunday: 10am – 8pm

 

Swiss school holidays and summer holidays from 27th June 2022 to August 28, 2022

Monday: 11am – 9pm

Tuesday: 11am – 9pm

Wednesday: 11am – 9pm

Thursday: 11am – 9pm

Friday: 11am – 9pm

Saturday: 10am – 9pm

Sunday: 10am – 8pm

 

Prochaines vacances scolaires ouverture 7/7 

E̶a̶s̶t̶e̶r̶ ̶f̶r̶o̶m̶ ̶1̶0̶t̶h̶ ̶A̶p̶r̶i̶l̶ ̶t̶o̶ ̶1̶s̶t̶ ̶M̶a̶y̶ ̶2̶0̶2̶2̶̶

S̶̶̶u̶̶̶m̶̶̶m̶̶̶e̶̶̶r̶̶̶ ̶̶̶f̶̶̶r̶̶̶o̶̶̶m̶̶̶ ̶̶̶2̶̶̶7̶̶̶t̶̶̶h̶̶̶ ̶̶̶J̶̶̶u̶̶̶n̶̶̶e̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶o̶̶̶ ̶̶̶A̶u̶g̶u̶s̶t̶ ̶2̶8̶,̶ ̶̶̶2̶̶̶0̶̶̶2̶̶̶2̶̶̶

Fall from 9th October to 29th October 2022

Christmas from 23rd December 2022 to 9th January 2023